Hem » Uncategorized » REGERINGSFÖRHANDLINGARNA

REGERINGSFÖRHANDLINGARNA

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Arkiv

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.

Nedan följer kort en redovisning av uppfattningar om förändringar kring företagandet i Sverige sett utifrån överenskommelsen mellan L, C, S och Mp.

Sist redogörs det för innehållet i de två olika förhandlingar som L haft med C, S och Mp samt med Alliansen.

För Liberalerna har det varit intensiva förhandlingar i försöken att bilda regering. Liberalerna har tillsammans med Centern genomfört förhandlingar med både Alliansen å ena sidan och med S+MP å den andra. Resultaten av dessa har fallit bra ut, även om tydligheten gentemot S + MP varit stringentare mot bakgrund av att en överenskommelse med dem har stärkt behoven av kraftfulla markeringar kring de krav som ställts.

I dagsläget ligger statsministerfrågan för röstningsavgörande på fredag och ett positivt svar, om än med villkor, har kommit från V.

Efter att Sjöstedt godkänt Löfvén som statsminister lämnar Kristersson kommentaren att C och L har blivit lurade. I överenskommelsen finns en klausul som ska utestänga V från inflytande, och den klausulen är nu tillintetgjord enligt Kristersson. Därmed menar Kristersson att det är en ”absurd regeringsbildning”. Kristersson tillägger att man inte kommer att ”rädda kvar en regering som vi inte tycker borde ha tillträtt om den hotar att avsättas”.

Så till kommentarerna om företagardelen i överenskommelsen.

Sett utifrån vårt perspektiv – Liberala Företagare – innehåller överenskommelsen delar som svarar mot krav vi ställt bl.a. under Landsmötesdagarna 2017 i form av motioner från oss och från andra medlemmar i partiet. Sammanfattningsvis kan kommenteras att flera av de krav som framställdes då har tillmötesgåtts på olika sätt i överenskommelsen. Detta gäller bl.a. minskningen av arbetsgivaravgifterna, kompetensförsörjningsfrågor, förändringar i RUT, tillsättandet av en ny utredning kring 3:12-reglerna,  att förslaget om vinsttak stoppas, förenklingar av regelbördan, företagsamhet på landsbygden, förslaget om gårdsförsäljning, och frågan om strandskyddsreglerna sett ur företagarperspektiv. Detta är förslag som vi anser vara ett steg på vägen för att förbättra villkoren för fram för allt småföretagandet i vårt land.

När det gäller den arbetsgrupp som tillsattes inom Liberalerna inför Landsmötet 2017 och som arbetade med företagsfrågor (Frihet och företagsamhet) återfinns bl.a. följande punkter i överenskommelsen. Minskningen av arbetsgivaravgifterna, vinsttaket, frågan om personaloptioner, arbetsrättsliga frågor har också lyfts fram i överenskommelsen vilket vi välkomnar.

Däremot återfinns inga tankar kring trygghetsfrågorna för småföretagare i överenskommelsen. Inte heller frågor kring ALMI:s roll, kvinnofrågor inom företagandet, brottsförebyggande åtgärder och frågor kring handläggningstider av olika slag. Detta bland annat.

Enligt Aftonbladet ska, när det gäller frågan om undantagen i turordningsreglerna, arbetsmarknadens parter själva lösa frågan. I det fall de inte lyckas ska fler undantag göras. Medan Expressen anser att överenskommelsens innehåll avseende förändringar i RUT är något som Vänsterpartiet ogillar.

Enligt Svenskt Näringsliv räcker inte de överenskomna förslagen på förändringar i LAS man gjort. Där anser man att hela LAS måste förändras. Att ge parterna på arbetsmarknaden att nå en överenskommelse ger facken vetorätt, enligt Svenskt Näringsliv. Enligt dem borde man införa flexicurity, dvs bättre och generösare insatser vid arbetslöshet och större möjligheter till fortbildning samtidigt som arbetsgivarna får större möjligheter att avgöra arbetsstyrkans sammansättning. Man påtalar att både forskning och företagens vardagsberättelser visar att lagstiftningen kring anställningar är ett hinder för jobbskapande och tillväxt.

Almega å sin sida anser dock att det är bra att parterna får chansen först. ”Det är helt nödvändigt med ett tryck på parterna”. Man har under flera år försökt lösa detta men inte lyckats trots innehåll i de tidigare förslagen om friare uppsägningsregler mot tryggare omställningsförsäkringar. Dock anser man att förändringstakten är för långsam.

TCO har uppfattningen att förslagen på förändringar i LAS, och närmast då att ansvaret för turordningsreglerna läggs på parterna på arbetsmarknaden, utgör ett hot. Enligt dem öppnar man upp för godtycke samtidigt som viktiga kollektivavtal om trygghet för den som blir av med jobbet undermineras.

Enligt LO innehåller överenskommelsen förslag som ökar klyftorna, och som inte gynnar LO:s medlemmar. ”Skrivningarna om arbetsrätten inger oro och vi kommer att hålla frågan under noggrann uppsikt”.

ÖVERENSKOMMELSERNA

Nedan följer en redovisning av vilka punkter som de två skilda överenskommelserna har kommit fram till rörande Liberala Företagares område..

ÖVERENSKOMMELSEN L, C, S OCH MP  

De punkter som berör företagande är 13 till antalet, och några av dessa innehåller flera punkter. Här nedan tas dessa upp utifrån Liberala Företagares perspektiv.

Villkoren för företagande (punkt 3):

Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam.

 • Arbetsgivaravgifter sänks.
 • Förbättrade regler för personaloptioner och borttagen extraskatt på generationsskiften genomförs.
 • RUT-avdraget breddas till fler tjänster. (Utredning om äldre-RUT under 2019).
 • 3:12-reglerna förenklas (utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 2022)
 • Kravet på aktiekapitalet sänks till 25 000 kronor (Ds våren 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2020).

Förslaget om vinstförbud från S och V (punkt 9):

Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val.

 • Förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet 3 att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden kommer inte att drivas vidare eller arbetas med
 • Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor.

Samverkansprogrammet med näringslivet (punkt 12):

Det nationella innovationsrådet under ledning av statsministern (och med deltagande av berörda statsråd) fortsätter sitt arbete.

Exportsatsningen (punkt 13):

En exportsatsning för fler jobb i hela landet genomförs.

 • Den befintliga exportstrategin utvecklas med fokus på hållbarhet, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Kompetensbehovet (punkt 14):

Möjligheterna till omställning förstärks och arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning förbättras.

 • Kunskapslyftet byggs ut, inklusive högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
 • Möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna utökas. Ge mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet. (Senast från BP21)
 • Utvecklingstid i upp till ett år införs (från BP20) för att möjliggöra kompetensutveckling hos den enskilde.

Mer företagande (punkt 15):

Fler ska kunna bli företagare.

 • En kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande genomförs (Utredning under 2019-2020 och förändringar från 2021)
 • Sänkt aktiekapital till 25 000 kronor (Ds våren 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2020).

Beskattningen för växande företag (punkt 16):

En gynnsam beskattning för växande företag ska införas.

 • Uttaget av arbetsgivaravgift sänks.
 • Taket i RUT ska tredubblas.
 • RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. (Utredning under 2019, införs i BP21).
 • Ett äldre-RUT ska utredas. (Tillsätts 2019)
 • Den extra beskattningen vid generationsväxling, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående, ska tas bort.
 • Beskattningen av personaloptioner ska reformeras genom att bland annat utvidga storleken och personkretsen så att svenska regler är konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv.
 • En utredning med syftet att förenkla 3:12 ska genomföras (Utredning 2019-2021. Ny lagstiftning från 2022).

Arbetsrätten (punkt 20):

Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. (Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021)

 • Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.
 • Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna (utredning).
 • Förslag ska läggas fram som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls (utredning).
 • Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga ska stärkas (utredning).
 • Förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor ska tas fram (utredning).
 • Utredningen ska, förutom vid ovanstående, även generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa företags organisationer..

Problemet med kompetensutvisningar (punkt 21):

Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas (Utredning 2019. Nya regler från 1 januari 2021).

 • Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

De digitala villkoren för företagande i landet (punkt 22):

Den digitala infrastrukturen ska byggas ut i hela landet. Mål 95 % av alla företag minst 100 Mbit/s 2020

 • Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Villkoren för företagande på landsbygden (punkt 23):

Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden.

 • Bygg ut fler servicekontor i hela landet.
 • Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden.
 • Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.

Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022).

 • Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag (Utredning tillsatt. Dir. 2017:134).
 • Utred ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård (Tillsätts 2020).
 • En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020).
 • Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks.
 • Öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till distansutbildning.
 • Stärk rättssäkerheten för företag

Konkurrenskraften inom det svenska jordbruket (punkt 25):

Stärk och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Svensk livsmedelsproduktion är helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden.

 • Ett kraftfullt bondepaket kommer att genomföras för att stärka likviditeten och konkurrenskraften.
 • Insatser ska också genomföras för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.
 • Sverige ska internationellt arbeta för minskad antibiotikaanvändning i djurhållning globalt. (En utredning tillsätts under 2020).
 • Inför ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök (Uppdrag har givits till Livsmedelsverket juli 2018. Proposition våren 2020).

Byggande och infrastruktur (punkt 28):

Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid.

 • Fullfölj den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder.
 • Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.
 • Fortsätt utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige
 • Intensifiera planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet.
 • Dagens eurovinjettavgift för godstransporter ska behållas så länge som möjligt.
 • Ett nytt miljöstyrande system ska utredas (Tillsätts våren 2019).
 • Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs (Utredning 2020. Införs från 1 januari 2022).
 • Regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg.

 

ÖVERENSKOMMELSEN C, L, M OCH KD 

När det gäller förslaget till överenskommelse mellan Liberalerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna redovisas för oss aktuella punkter nedan.

Förändringar inom arbetsrätten:

 • Vissa allmänna reformer
 • Ändrade turordningsregler
 • Förändringar av regler för saklig grund vid uppsägning av personliga skäl.

Arbetsgivaravgifterna och regelverket:

 • Sänkning av vissa arbetsgivaravgifter
 • Genomföra regelförenklingar och –förbättringar.

För att få ut fler i arbete:

 • Införa Inträdesjobb. Innebär en förenklad anställning för nyanlända de fem första åren i Sverige och för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, anställningen får innehas i maximalt tre år och arbetsgivaravgiften slopas under lika lång tid.

RUT-avdraget:

 • Tredubbla taket för RUT-avdraget till 75 000 kronor, samt bredda avdraget till att också inkludera trygghets-, tvätt- samt flytt- och hämttjänster.
 • Ett mer generöst avdrag för äldre ska utredas.

Arbetsförmedlingen:

 • Ersätt Arbetsförmedlingen med en ny, mindre statlig myndighet.
 • Matchningsfunktionen ska öppnas upp för fristående, etablerade aktörer som ersätts efter resultat i form av varaktigt jobb, så att stödet till de arbetssökande blir mer effektivt.
 • Stödet till personer med funktionsnedsättning ska värnas fullt ut.

Underlätta omstart sent i arbetslivet:

 • Stärk möjligheterna till vidareutbildning och omställning.
 • Se över hur studiemedelssystemet kan ändras så att den som är äldre eller har högskoleexamen får ökade möjligheter till att studera även senare i livet.

Beskattning och regelverk:

 • Utred en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande
 • Sänk aktiekapitalet till 25 000 kronor, så att fler kan ta steget till entreprenörskap.
 • Stärka regelförenklingsarbetet, bland annat genom att EU-lagstiftning som grundregel enbart ska införas på miniminivå
 • Arbeta efter principen ”en regel in – en regel ut”.
 • Underlätta generationsväxling:
 • Ta bort extra beskattningen, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående.

Personaloptioner och kompetensförsörjning:

 • Förbättra reglerna för personaloptioner, så att fler företag omfattas, så att fler medarbetare kan bli delägare.
 • Utred ett mer långtgående system för att säkra kompetensförsörjningen i svenska företag.
 • Underlätta för kompetensinvandring, genom att införa en ny form av visum – för att söka jobb eller starta företag – för högutbildade och experter
 • Korta handläggningstiderna vid arbetskraftsinvandring och sätt stopp för kompetensutvisningar.

Klimatfrågor och företagande:

 • Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ett investeringsstöd som på sikt ska omvandlas till ett skatteavdrag.
 • Effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider samt införa ett grönt spår för tillståndsprövningar – företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder bör ges en mer skyndsam handläggning.

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Arkiv

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
%d bloggare gillar detta: