Hem » anställda » Ändra eller ta bort LAS!

Ändra eller ta bort LAS!

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Arkiv

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.

På dagens svenska arbetsmarknad krävs en ny och modern arbetsrätt, detta gäller inte minst Lagen om anställningsskydd – LAS. Och de förändringar som behöver genomföras omfattar flera olika delar av nuvarande lagtext, både avseende turordningsregler, anställningsfrågor och uppsägningssystemet.

I dagens samhälle krävs allt större smidighet och positiva attityder. Och en förutsättning för detta är en större flexibilitet med ökad rörlighet, mindre inlåsningseffekter och större villighet att byta jobb bland de anställda. Den idag omoderna LAS motverkar utvecklingen i dagens moderna samhälle effektivt.

Intressant är också att den konsekvensutredning som LO och Svenskt Näringsliv gemensamt tillsatte 2011 konstaterar att ”strukturomvandling och produktivitet påverkas negativt av anställningsskyddet1. Där konstaterar man följande:

 • När rörligheten minskar får ungdomar svårare att komma in på arbetsmarknaden, eller som de skriver, ”Ungas sysselsättning sjunker med striktare anställningsskydd 1 eftersom äldre som har många anställningsår inte vågar byta arbetsgivare då det kan leda till att de riskerar att råka ut för ”sist in först ut” vid neddragningar.
 • Genom åren har allt fler undantag tillfogats LAS vilket har lett till ökade osäkerheter för arbetsgivarna. Den nuvarande gränsen på upp till 10 anställda gör att man som företagare inte vågar anställa person nummer 11. Denna inlåsningseffekt gör att turordningsreglerna inte tar hänsyn till att nummer 11 kanske har bättre utbildning och högre kompetens. Därigenom har alltfler nya anställningsformer tillkommit vilka dels kan staplas på varandra och dessutom hjälper den ökande marknaden med bemanningsföretaggärna till med arbetskraft.
 • Slutligen har personer som söker anställning alltmer uppmanats att starta eget och istället få arbeta mot faktura. Exempel på detta är SR och SVT. Den sociala otrygghet och osäkerhet som detta skapar uppfattas inte alltid positivt och många trivs inte med det.

 Vi lyfter fram några aspekter nedan på effekterna av dagens LAS och därmed grunderna för att denna lag behöver ändras.

Vid anställning:

För de allra flesta små företag i vårt land är många gånger en anställning en överlevnadsfråga, man vrider och vänder på alla risker.

Som regel vill företagaren ha egna anställda men har de inte ett bra CV och bra referenser är det alldeles för riskabelt. Många – 30 %2 enligt Svenskt Näringsliv – har därför också avstått från att anställa nya medarbetare på grund av reglerna i LAS.

Förutom det har LAS tvingat många företagare att bli väldigt restriktiva eftersom lagen motarbetar flexibiliteten. Till detta ska fogas att LAS uppfattas som bestå av ett snårigt regelverk med många fallgropar, vilket skapar onödiga risker för feltolkningar. Detta kan i sin tur leda till ersättningsskyldighet om man gör fel.

Lagen medför slutligen att man inte vågar anställa så många som man skulle behöva tillsammans med det välkända faktum att man har inte råd att låsa upp sig i fasta kostnader.

De effekter som LAS åstadkommer är att färre kommer i arbete och fler stannar kvar på arbeten de inte trivs med, man riskerar att låsa fast sig med en anställd som inte är mogen uppgiften vilket faktiskt kan fälla ett mindre företag och man undviker gärna att anställa någon som tidigare har varit långtidssjukskriven eller har haft andra dokumenterade bekymmer.

Vid uppsägning

När det så gäller uppsägningsreglerna i LAS finns två aspekter, dels uppsägning från arbetsgivarens sida och dels uppsägning från den anställdes sida.

Regeln är att arbetsgivaren måste säga upp den som anställdes sist. Detta kan ofta leda till att företaget tappar viktig kompetens. Risken för att tvingas säga upp de med bäst kompetens under en lågkonjunktur kan vara förödande för verksamheten.

Idag har yngre personer ofta bättre utbildning än äldre, men p.g.a. turordningsreglerna kommer dessa inte in på arbetsmarknaden, eftersom redan anställda dels har större möjligheter genom sin anställningstid att vara kvar, men också för att de tvekar att byta jobb av rädsla för att få en sämre turordningsplats. Detta leder i sin tur till försvårad rekrytering och minskad rörlighet på arbetsmarknaden.

Dagens LAS medför således inlåsningseffekter och att yngre personer får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vidare är kravet vid uppsägning från arbetsgivarens sida saklig grund. Denna regel uppfattas av många som väldigt oklar vilket skapar osäkerhet för företagaren. Kostnaderna för en felaktig uppsägning kan bli väldigt stora. Konsekvensen blir istället att regelverket har en avhållande effekt på viljan att nyanställa.

När det så gäller uppsägning av personliga skäl, uppfattas LAS hindrande för tillväxten hos många företag. Dessutom har flera yttrat att lagen här är tandlös och inte fungerar i praktiken. Det tar mycket tid och kraft i anspråk, vilket är det största problemet tillsammans med att det dessutom är svårt att förutse utgången vid en dylik process. Kostnaderna och de ofta långdragna utredningarna saknar många, framför allt små företag, oftast resurser till. Slutligen kan en sådan process vara kränkande, man måste leda i bevis att någon är oduglig, för den det berör, skapa oror hos övriga anställda och dessutom vara utdragen.

Så när det gäller uppsägning från den anställdes sida kan konstateras att LAS genom sina inlåsningseffekter kan tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på. Människor vågar inte byta anställning även om de vantrivs på den nuvarande anställningen. Eftersom personen har en tillsvidareanställning vågar hen inte lämna den. Man stannar hellre kvar och lider än att prova ett nytt jobb. Därmed blir konsekvensen att anställda med längre anställningstid inte vågar riskera att hamna i situationen ”sist in först ut”. Och rörligheten begränsas.

Sammanfattning av effekterna av LAS enligt forskningen3.

 1. Rörligheten och dynamiken på arbetsmarknaden minskar. Både uppsägningar och nyanställningar minskar och vi får en minskad strukturomvandling. Utvecklingen av nya arbeten/yrken och företag minskar.
 2. Den minskande strukturomvandlingen påverkar produktiviteten negativt.
 3. Eftersom rörligheten minskar och inlåsningseffekterna ökar, påverkas marginalgrupperna på arbetsmarknaden, inte minst ungdomar och nyanlända. Kort kan sägas att sysselsättningsmöjligheterna för dessa grupper missgynnas till förmån för medelålders män.
 4. Den ökande tillämpningen som floran av visstidsanställningar, fakturakontrakt m.m.  medför en segmentering på arbetsmarknaden. Stelbentheten i LAS tillsammans med alltfler skiftande tillämpningar av andra typer av anställningar ger en kontraproduktiv effekt.

FÖRSLAG:

I en undersökning som Småföretagarna genomfört bland sina medlemmar framkommer att 73 % anser att LAS är ett stort hinder för nyanställningar.

Flera andra företagarorganisationer konstaterar att LAS behöver moderniseras och anpassas och då lyfts bl.a. turordningsreglerna fram med avseende på hur man ska kunna bevara kompetensen i företagen. Samtidigt inställer sig frågan om hur man ska kunna behålla anställningstryggheten. Till detta fogas frågor kring hur man ska kunna underlätta möjligheterna att avveckla medarbetare som uppenbart inte fungerar på arbetsplatsen, någon som missköter sitt arbete eller på annat sätt ställer till stor skada.

Tunga fackliga organisationer har under den senaste tiden öppnat för att ta bort turordningsreglerna, ett hinder för framför allt de små företagen. Småföretagarnas organisation uttrycker att ”En övergripande reformering av LAS är nödvändig och nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla verksamheten väger tyngre än antalet anställningsår vid driftsinskränkningar och omorganisationer”.4

Några av de förslag som lyfts fram är bl.a. följande:

 • Utöka provanställningstiden utan en alltför hög risk
 • Minska de fasta kostnaderna
 • Skapa en mera flexibel arbetsrätt
 • Utöka undantaget i LAS till åtminstone 20 personer
 • Minska antalet tvingande regler
 • Inför den danska modellen flexicurity vid anställning
 • Ta bort sjuklöneansvaret för i första skedet företag med färre än 10 anställda.
 • Inför en obligatorisk a-kassa, det ger större trygghet
 • Inför ett fungerande lärlingssystem med möjlighet till lärlingsanställningar genom hela livet
 • Avskaffa företrädesrätten
 • Ta bort nuvarande turordningsregler helt för företag med upp till 50 anställda och inför regler baserade på kompetens

Liberala Företagare anser att de ovan angivna förslagen är bra i strävan att utveckla rörligheten, få bort inlåsningseffekten och skapa större möjligheter för ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Sammantaget behöver hela den på 1980-talet skapade lagen genomgå en total förändring och anpassas till dagens mycket mer flexibla samhälle.

Några källor:

 1. Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal. Svenskt Näringsliv och LO. Sverker Rudeberg, Johan Ingelskog
 2. Svenskt Näringsliv
 3. Effekter av anställningsskydd Vad säger forskningen? Per Skedinger SNS Förlag 2008
 4. ”Solen går ned över LAS?”, Småföretagarnas Riksförbund. Leif Svensson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Arkiv

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
%d bloggare gillar detta: